Skip to content
Rezervujte si konzultáciu +421 905 113 433

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na nosenie a držanie zbrane

Cieľová skupina:

 • žiadatelia o zbrojný preukaz
 • držitelia, ktorým uplynula platnosť
 • vyšetrenia pracovníkov SBS

Ponúkame:

 • najnovšiu psychodiagnostiku
 • výhodnú cenu
 • flexibilitu

Na psychologické vyšetrenie je potrebné si priniesť:

 1. doklad totožnosti – občiansky preukaz
 2. výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho všeobecného lekára, nie starší ako 2 mesiace (podľa novely vyhlášky MZ SR 229/2011 Z. z. pod číslom 105/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.5.2012), pod výpisom zo zdravotnej dokumentácie sa rozumie súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe, ide o údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby.
 3. okuliare (ak potrebujete)

Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje:

a) chronologický opis vývoja zdravotného stavu / vrátanie detstva
b) prehľad o doterajšej liečbe a aktuálnej farmakoterapii
c) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti
d) dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka

Dokument na vytlačenie: Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Psychologické vyšetrenie zahŕňa:

 1. vyplnenie čestného vyhlásenia – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
 2. vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov, ktoré zahŕňa:
  vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť, reakčná pohotovosť), vyšetrenie intelektovej úrovne, vyšetrenie štruktúry osobnosti, rozhovor so zameraním na anamnestické údaje (s prihliadnutím na trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť, dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej 3 roky, poruchy a choroby)
 3. vyhodnotenie výsledkov testov, rozhovoru, anamnestických dát
 4. vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti  posudzujúcim klinickým psychológom (posudok sa vydáva v 3 vyhotoveniach, jeden pre vašu potrebu, jeden pre Policajný zbor v mieste bydliska, jeden pre vášho obvodného lekára)

Dĺžka psychologického vyšetrenia na nosenie a držanie zbrane je približne 2 až 3 hodiny, závisí od pracovného tempa vyšetrovanej osoby.

Back To Top