Skip to content
Rezervujte si konzultáciu +421 905 113 433

Dopravná psychológia – vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov

 1. Riadenie vozidla je samozrejmou súčasťou života mnohých z nás
 2. Je však pravdou, že až 90% dopravných nehôd je zavinených zlyhaním ľudského faktoru
 3. Najdôležitejšie príčiny autonehôd je vysoká rýchlosť, alkohol za volantom, nedodržanie bezpečnej vzdialenosti, nebezpečné predbiehanie, chyby v dávaní prednosti v jazde

V roli dopravných psychológov môžeme prispievať k bezpečnosti na ceste vhodne zvolenou diagnostikou.

 • Kritériá na posudzovanie psychickej spôsobilosti hovoria v oblasti výkonových dispozícií aspoň o úrovni podpriemeru populácie.
 • Ďalším doporučením môže byť  16 percentil pre vodičov bez zvýšenej zodpovednosti či rizika a 33 percentil pre vodičov so zvýšeným rizikom

Batéria  Expert system Traffic obsahuje niekoľko výkonových metód

Meria úroveň:

 • Všeobecnej inteligencie
 • Koncentrácie pozornosti
 • Reaktívnej stredovej tolerancie
 • Schopnosť rýchlo a správne reagovať
 • Schopnosť situačného prehľadu
 • Niekedy sú pridané kontrola zorného poľa a rozdelenej pozornosti

Pre prepojenie informácií z výsledkov v jednotlivých dimenziách do komplexnej informácie o spôsobilosti boli prevedené validizačné štúdie. Komplexné posudzovanie batérie využíva princíp umelých neurónových sietí, ktoré podávajú presnejšiu informáciu .

Nová verzia Viedenského systému ponúka niekoľko diagnostických batérií:

 • Pre posúdenie spôsobilosti profesionálnych vodičov
 • Batériu posudzujúcu osobnostné faktory vodiča (agresivita, tendencia riskovať, sebakontrola)
 • Batériu posudzujúcu spôsobilosť v klinickom kontexte (po úraze hlavy)
 • Batériu identifikujúcu najlepších vodičov zo skupiny testovaných
 • Batériu predpokladajúcu úspešnosť v motošporte

1. vodiči motorových vozidiel skupiny B, TAXI

2. vodiči motorových vozidiel skupiny C1, C

3. vodiči motorových vozidiel skupiny C1E, CE

4. vodiči motorových vozidiel skupiny D1, D, D1E DE

5. vyšetrenie ADR vodičov – preprava nebezpečných látok

 • Patrí medzi najdôkladnejšie
 • Výsledky sa vyhodnocujú podľa 2. stupňa obtiažnosti = musí mať min o 20% lepšie výsledky ako bežný vodič
 • Väčšinou sú to C, resp. C+E
 • Skúma a aj schopnosť periférneho vnímania

Rozdiel medzi perif. videním meraným u oftalmológa a psychológa: my testujeme zrakové a sluchové reakcie v dynamickom procese, vyhodnocujeme pohyby hlavy a sledujeme psychickú záťaž v simulovanej situácii

Preprava nebezp.vecí môže podliehať aj iným obmedzeniam ako tým o ADR dohody, napr.:

 • Trasy sa musia vyhnúť dôležitým oblastiam
 • Obmedzenia pre poveternostné vplyvy, nepokoje, zemetrasenia, nehody
 • Obmedzenia prepravy v niektorých dňoch do týždňa

6. vyšetrenia VRZ vodičov – vodiči s právom prednostnej jazdy (majáky)

 • okrem štandardného vyšetrenia musia absolvovať test periférneho vnímania.

7. žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu

Dôležité zákony

Zbierka zákonov č. 8 / 2009
§ 88

Psychická spôsobilosť.

 1. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.
 2. Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.
 3. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.
 4. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej len „posudzujúci psychológ“). § 143 Prechodné ustanovenia (9) Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.
 5. Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa
  a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E a
  b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.
 6. Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa
  a) vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D + E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1 + E,
  b) vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
 7. Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

§ 89

 1. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 a 4 musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 a v § 88 ods. 6 sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nie starším ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov nie starším ako dva roky.
 2. Náležitosti, obsah a vzory dokladov podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

Dopravný psychológ môže byť psycholog ktorý vykonáva testy vodičov z povolania a odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu i testyvodicov. Odborne poradenstvo u posudzujuceho psychologa v Bratislave Malackách Senci a Pezinku. Opravnený psychológ može vyšetrovať vodičov ktorým policajti zadržali vodičák za psychotesty vodičov. Pokuta za nevykonáné Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel v zmysle cestného zákona č. 8/2009 medzinárodne platnou technikou SCHUHFRIED aj ADR a VRZ. Slovenská komora psychológov má zoznam kde sú opravnení psychológovia ktorí môžu psychologické školenie vodičov alebo vyšetrovať vodičov. Certifikovaná prac. činnosť dopravná psychológia testy vodicov je psychika u terapeutka. Klinika v PK, doprava vodičov kamiónov a taxíkov podporuje chudnutie aj dopravny psycholog a dopravna psychologia. Psychologické vyšetrenie vodičov z povolania a vodicov taxi absolvujú psychotesty pre vodičov aj psychologicke vysetrenie vodicov. Zoznam psychológov oprávnených posudzovať psychickú spôsobilosť vodičov taxislužby aj mestských policajtov, majú psychotest vodiča musí mať každy vodič nákladného auta a taxi i autobusár . Testyvodicov psicho testy vodicov autobusov skupiny D, nakladnych aut skupiny C, prívesov skupiny E, taxikárov.Na psichotesty šoferou treba priniesť vodičský preukaz B C1 C BE C1E CE D1E DE, a byť v dobrom psychickom stave.

Back To Top