Skip to content
Rezervujte si konzultáciu +421 905 113 433

Dopravná psychológia – odborné poradenstvo pre vodičov

Profesionálna odborná činnosť je zameraná na vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla

  1. pod vplyvom alkoholu
  2. pod vplyvom inej návykovej látky

odborné poradenstvo je podmienkou na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu

TRVANIE:

  • štyri skupinové sedenia vždy jeden krát týždenne
  • individuálny výstupný pohovor

Odborné poradenstvo

Podľa novely vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z je odborné poradenstvo „profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej takáto povinnosť vyplýva zo zákona.“ Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému správaniu sa takejto osoby ako účastníka cestnej premávky. Je to profesionálna odborná činnosť, ktorá prebieha pod vedením psychológa. Všetky sedenia sú vedené tým istým vedúcim skupiny, lebo v jeho procese je plne využívaný vzťah a dôvera vytvárajúca sa medzi jeho účastníkmi. Poradenstvo má formu uzavretej skupiny. Jej účastníci sú povzbudzovaní hovoriť aj o dôverných veciach súvisiacich s deliktom a zároveň o ich vzťahu k alkoholu. Účastníci sa zároveň dozvedia množstvo faktických údajov. Pomocou spätnej väzby ale aj pôsobením skupinovej dynamiky vznikajú vhodné podmienky pre sebareflexiu, prehodnotenie vlastných postojov k alkoholu a tým i zmenšeniu rizika relapsu.

Odborné poradenstvo má rozsah 12 hodín a jedno výstupné individuálne interview. Týchto 12 hodín je rovnomerne rozdelených do štyroch stretnutí, teda každé stretnutie trvá tri hodiny. Vyučovacia hodina má 45-60 minút a medzi hodinami by mala byť prestávka 10-15 minút. Dôležité je, že medzi jednotlivými stretnutiami je interval najmenej sedem a najviac štrnásť dní. Individuálne výstupné interview trvá najviac jednu hodinu a musí sa vykonať najneskôr do 30 kalendárnych dní od posledného skupinového sedenia .

Vyhláška určuje aj rozsah a obsah skupinového stretnutia. Psychológ by mal dodržiavať obsahy jednotlivých sedení, aby bol dosiahnutý požadovaný efekt.

1 skupinové sedenie

Na prvom skupinovom sedení by malo byť zastúpené zoznámenie sa a prekonanie prvotného odporu. Zároveň by mal psychológ navodiť príjemnú atmosféru. Klient je informovaný o zákonnej úprave odborného poradenstva a o pravidlách skupiny.

Klienti vyslovujú svoje obavy a očakávania, popisujú okolnosti porušenia pravidiel cestnej premávky. Oboznámia sa so štatistikou nehodovosti, somatickými, psychickými, sociálnymi a právnymi dôsledkami dopravnej nehody

2 skupinové sedenie

Na druhom stretnutí sa analyzujú okolnosti porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu samotnými účastníkmi odborného poradenstva. Analyzujú sa hlavne motívy porušenia pravidiel cestnej premávky, preberajú sa somatické, sociálne a právne dôsledky jazdy pod vplyvom alkoholu.

3 skupinové sedenie

Tretie skupinové sedenie je venované hlavne pôsobeniu alkoholu na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni. Analyzujú sa motívy pitia jednotlivých účastníkov a rola alkoholu v spoločnosti. Dôležitou témou je oboznámenie sa s problematikou zvyškového alkoholu. Klienti sa zoznámia sa s výpočtovou formulkou podľa Widmarka. Taktiež sa analyzuje narušenie dopravného správania pod vplyvom alkoholu a ďalšie nebezpečenstvá a riziká v cestnej premávke.

4 skupinové sedenie

Spočíva v preberaní techník odmietnutia alkoholu. Klienti sa učia spoznávať sebaobraz a to, ako ho vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii. Rozoberajú sa aj situácie s vysokým rizikom recidívy. Vyhodnocujú sa obavy a očakávania, ktoré mali pred prvým stretnutím .

Cieľom odborného poradenstva je vytvorenie bezpečného prostredia pre klientov v ktorom za pomoci odborného dohľadu prediskutujú dôležité aspekty spáchaného priestupku, alebo trestného činu, ktorý viedol k účasti na poradenstve.

Klienti majú takto možnosť zamyslieť sa nad spáchanými skutkami ako aj nad reálnymi a možnými následkami. Mali by si na týchto sedeniach zaplniť medzery vo vedomostiach o alkohole a drogách. V súčasnosti totiž neexistuje iná možnosť kde by ľudia boli vzdelávaní o týchto prístupných psychoaktívnych látkach. Často majú skreslené informácie o odbúravaní, či pôsobení alkoholu či iných psychoaktívnych látkach na organizmus.

Cieľom je zmena správania a postojov klientov pôsobením sebareflexie, informácií a skupinovej dynamiky. Sú konfrontovaní so spáchaným činom, svojimi zvyklosťami súvisiacimi s konzumáciou alkoholu a so šoférovaním pod jeho vplyvom. Dôležité je hlavne vyvinutie bezpečného správania sa v doprave.

Dôležité úlohy odborného poradenstva:

  1. navodiť sebadisciplínu klientov v konzumácii alkoholu tak, aby boli za volantom absolútne triezvi
  2. rozoznať a zmeniť problematické návyky súvisiace s pitím alkoholu
  3. pitie alkoholu a šoférovanie v budúcnosti spoľahlivo oddeľovať
  4. predchádzať ďalším priestupkom v doprave pod vplyvom alkoholu
Back To Top